B e y t o z a h r a . t v

مراسم بعدی هیات

جلســـه هفتگی || 14 آذرمــاه

از ســــاعت 19

همراه با سخنــران 

 و ذکر مصیبت توسط

حاج محمد رضا بذری

کربلایی جبار بذری

بیت الزهرا(س) آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع)بابل

گالری